Ein dull o weithio

 

Rydym yn defnyddio dull y “cylch llawn” 360 gradd wrth ymgymryd ag unrhyw orchwyl. Dyma fraslun isod:

 

ADOLYGU
> Asesu effeithlonrwydd gweithredu’r argymhellion a’u heffaith ar y busnes

> Penderfynu a oes angen unrhyw weithredu pellach

DEALL
> Deall natur busnes y cwsmer

> Egluro beth fydd yn digwydd

> Cytuno ar sut i flaenoriaethu’r gwaith gyda’r cwsmer

ANNOG A DATBLYGU
> Gweithio gyda’r rheolwyr perthnasol a gweithwyr eraill er mwyn sicrhau eu bod yn gallu rhoi’r gwelliannau ar waith yn llwyddiannus

> Magu hyder a brwdfrydedd er mwyn parhau â’r newidiadau a datblygu’r sefydliad ymhellach


Our Approach

DADANSODDI
> Gwneud adolygiad manwl o’r sefyllfa bresennol

> Trafod â phob rheolwr, gweithiwr a chyfranddaliwr perthnasol

> Cyd-fynd ag arfer da

> Sicrhau bod y cwmni’n cyflawni’r dyletswyddau cyfreithiol sydd arno (Lle bo’n briodol)

CEFNOGI
> Gweithio’n agos gyda rheolwyr y cwmni neu’r sefydliad i sicrhau bod yr argymhellion/atebion/cyngor yn cael eu gweithredu’n effeithiol

CYNGHORI / ARGYMELL
> Trafod yr argymhellion gyda’r cwsmer

> Datblygu a chyflwyno’r argymhellion terfynol

> Cefnogi’r cwsmer i hybu a thrafod yr argymhellion gyda gweddill y sefydliad

 

 

Yn yr adran yma:

Hefyd yn yr adran yma cewch wybod mwy am y canlynol:-

Cysylltu:

Adnoddau Dynol (Cymru) Cyf.,
“Alicia”
Ffordd Abergele
Llanrwst
Conwy
LL26 0BA

Swyddfa a ffacs : 01492 643274
Symudol: 07841 866826 / 07702 404986
E-bost: ymholiadau@adnoddaudynolcymru.co.uk