Rheoli Adnoddau Dynol
Post Pic

Dyma enghreifftiau o’r gwasanaethau amrywiol y gallwn eu cynnig–

• Datblygu ac adolygu Strategaeth Adnoddau Dynol
• Cyngor recriwtio a chefnogaeth drwy gydol y broses o benodi staff newydd (ond nid ydym yn asiantaeth recriwtio)
• Adolygu ac ailgynllunio strategaethau, polisïau a threfniadau

• Dadansoddi’r angen am hyfforddiant gan gynnwys datblygu dulliau rheoli
• Materion yn ymwneud â chyfleoedd cyfartal
• Fframwaith gymhwysedd
• Prosesau gwerthuso
• Adolygu’r ffyrdd o wobrwyo gweithwyr gan gynnwys gwerthuso swyddi ac adolygu’r buddiannau rydych yn eu cynnig i’r gweithwyr
• Ymchwiliadau (e.e. disgyblu / cwynion / anghydfod / achwyn)
• Dadansoddi, asesu a pharatoi achosion ar gyfer ceisiadau tribiwnlys cyflogaeth (a threfnu cynrychiolaeth gan weithwyr proffesiynol ar gyfer gwrandawiadau’r tribiwnlys)
• Adolygu gwasanaethau
• Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
• Ymrwymiad gweithwyr
• Adolygu gwasanaethau Adnoddau Dynol
• Arolygon gweithwyr (bychain)
• Adleoli – gweithwyr unigol a busnesau
• Absenoldeb Salwch
• Gweithio’n hyblyg
• Ymdrin â materion sy’n llesteirio gwaith y cwmni neu’n peri iddo orfod lleihau

Yn yr adran yma:

Cysylltu:

Adnoddau Dynol (Cymru) Cyf.,
“Alicia”
Ffordd Abergele
Llanrwst
Conwy
LL26 0BA

Swyddfa a ffacs : 01492 643274
Symudol: 07841 866826 / 07702 404986
E-bost: ymholiadau@adnoddaudynolcymru.co.uk